راهنمای تقاضای همکاری

مرحله ۱ - فرم تقاضای همکاری

ابتدا به امر متقاضی، باید فرم تقاضای همکاری در سامانه تکمیل شود.
فرم تقاضای همکاری از طریق پیوند زیر در دسترس است.
فرم تقاضای همکاری

مرحله ۲ - آزمون بدو استخدام

در مرحله بعد متقاضی باید آزمون بدو استخدام را جهت ارزیابی عمومی فردی پاسخ دهد.
فرم مربوطه از طریق پیوند زیر در دسترس است.
آزمون بدو استخدام

مرحله ۳ - آزمون تخصصی

در مرحله بعد متقاضی باید آزمون تخصصی مربوط به رشته خود را جهت ارزیابی تخصصی پاسخ دهد.
فرم مربوطه از طریق پیوند زیر در دسترس است.
آزمون تخصصی الکترونیک
آزمون تخصصی مکانیک
آزمون تخصصی کنترل پروژه

مرحله ۴ - ارزیابی حضوری

در صورت تایید صلاحیت فرد در مرحله های قبل، کارشناسان واحد منابع انسانی با متقاضیان تماس خواهند گرفت و زمانی را جهت مصاحبه عمومی/تخصصی فرد در نظر خواهند گرفت.
Buy now